Akcesoria
Akcesoria przeznaczone do napraw i modyfi kacji armatury sanitarnej Posiadają Atest Państwowego zakładu Higieny oraz Deklarację zgodności.