Złączki mosiężne
Są przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-eN 1254-4:2004 Posiadają Atest Państwowego Zakładu higieny, deklarację zgodności oraz certyfi kat wydany przez instytut odlewnictwa w Krakowie.