Zawory i filtry
przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-M 75002:2012 Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Deklarację zgodności oraz Certyfi kat wydany przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie